Her kommer det snart informasjon om hvordan lagene i Korsvoll Fotball Yngres skal organisere seg.

. Organisering

 

Korsvoll Fotball Yngres ønsker at alle årganger er organisert på en måte som legger til rette for best mulig aktivitet. Vi ønsker en organisering som:

 • Som tydelig fordeler ansvar og oppgaver
 • Er lett forståelig
 • Preget av åpenhet og forutsigbarhet

I dette kapittelet kommer det først generelle organisasjonsprinsipper, deretter blir det mer spesifikt på barne- og ungdomsfotballen.

Overordnet struktur i alle årganger

Organisering av alle kull i Korsvoll Fotball Yngres skal skje på følgende måte:

 1. Det øverste leddet er alltid Korsvoll IL. Klubbens visjon, målsetninger, verdigrunnlag, strategi- og andre styringsdokumenter skal gjennomsyre all aktivitet som foregår i klubbens regi.
 2. Det neste leddet er avdelingen Korsvoll Fotball Yngres. Styret i Korsvoll Fotball Yngres er ansvarlige for implementeringen av Klubbens styringsdokumenter og å tilpasse disse til fotballen gjennom Sportsplan og andre styringsdokumenter.
 3. Korsvoll Fotball Yngres Sportsjef er ansvarlig for all sportslig aktivitet som foregår i Korsvoll Fotball Yngres og at kullene drives etter Klubbens og avdelingens strategi.
 4. Neste ledd vil i Barnefotballen være årgangsansvarlig.
 5. For Ungdomsfotballen vil vi komme tilbake til organisering av lag i løpet av høsten 2019.

 

Årshjul

 

Alle årganger skal ha et oppdatert årshjul åpent tilgjengelig for alle foreldre, spillere og sportslig ledelse i Korsvoll Fotball Yngres. Dette årshjulet skal inneholde all relevant informasjon om aktiviteten årgangen skal ha den kommende sesongen samt informasjon om hvordan organisering av de forskjellige aktivitetene skal foregå.

For årshjulmal se her: Korsvoll - Årshjul for LAG X.docx

Treningskamper, cuper og andre aktiviteter skal legges opp slik at spillerne har i hvert fall en frihelg uten fotball i måneden (Unntaket til dette er lag som har kampdager i helgen. For disse gjelder ikke kravet om frihelg så lenge sesongen pågår).


4.2 Organisering i barnefotballen

 

Organisering av alle kull i barnefotballen i Korsvoll Fotball Yngres skal skje på følgende måte:

 1. Det øverste leddet er alltid Korsvoll IL. Klubbens visjon, målsetninger, verdigrunnlag, strategi- og andre styringsdokumenter skal gjennomsyre all aktivitet som foregår i klubbens regi.
 2. Det neste leddet er avdelingen Korsvoll Fotball Yngres. Styret i Korsvoll Fotball Yngres er ansvarlige for implementeringen av Klubbens styringsdokumenter og å tilpasse disse til fotballen gjennom Sportsplan og andre styringsdokumenter.
 3. Korsvoll Fotball Yngres Sportsjef er ansvarlig for all sportslig aktivitet som foregår i Korsvoll Fotball Yngres og at kullene drives etter Klubbens og avdelingens strategi.
 4. Årgangsansvarlig har det overordnede ansvaret for all aktivitet på hvert enkelt kull
 5. Under årgangsansvarlig ligger følgende roller:
  1. Trenere – ansvaret for det sportslige innholdet på trening
  2. Kampledere – ansvarlig for gjennomføring av kamper, både administrativ og sportslig
  3. Cupansvarlige, sosialansvarlig og lignende roller
  4. Spillere
  5. Foreldre/foresatte


1. Korsvoll IL – visjon, mål, strategidokument og hovedstyre

2. Korsvoll Fotball Yngres – Styre og sportsplan

3. Sportslig leder Korsvoll Fotball Yngres

4. Årgangsansvarlig

 

5a. Trenere

 

5b. Kampledere

 

5c. Cupansvarlig, sosialansvarlig ol

 

6. Spillere

7. Foreldre/Foresatte 

Treningsmengde, cupspill, trenerapparat og KA

Alder

Antall treninger sommersesong

Antall treninger i vintersesong

Cuper og seriespill

Trener-apparat

Korsvoll Akademiet

4-5 år: Oppstarts-trening

1

0

Nei

1 barnetrener per 6 spillere

Nei

6 år

1

0-1

OBOS miniliga + cuper i nærmiljø*

1 barnetrener per 6 spillere

Åpnet for at ivrige spillere kan delta med 7 åringene

7 år

1-2

0-1

OBOS miniliga + cuper i nærmiljø*

1 barnetrener per 6 spillere

Ja, 1 økt med oppstart våren

8 år

2

1

Seriespill + cuper i nærmiljø*

1 barnetrener per 6 spillere

1-2 økt

9 år

2

2

Seriespill + regionale cuper*

1 barnetrener per 8 spillere

2-3 økter

10 år

2

2

Seriespill + cuper i Skandinavia*

1 barnetrener per 8 spillere

2-3 økter

11 år

2-3

2

Seriespill + cuper i Skandinavia*

1 barnetrener per 10 spillere

3-4 økter

12 år

2-3

2

Seriespill + cuper i Skandinavia*

1 barnetrener per 12 spillere

3-4 økter

*Dette representer det lengste kullet kan reise for å delta på en cup. Det betyr ikke at kullet nødvendigvis skal delta på cuper, men at de kan det. For mer informasjon se: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/reisebestemmelser/

Antallet trenere er ment som et rådgivende estimat. Hvordan de forskjellige organiserer seg vil også avhenge av treningskultur i gruppen og andre faktorer.

Ivrig lag

I alderen 9-10 år åpner klubben for å ha ivrig lag i alderstrinnet over. For spillere i alderen 11-12 ivaretas behovet for Ivrig lag gjennom Akademilagene.

Kriteriene for å være med er først og fremst fair play og treningsiver, men ferdighetene til de som deltar bør være såpass at de kan oppleve mestring når de spiller mot ett år eldre spillere. Ekstratilbudet skal ikke være et eksklusivt tilbud til noen få, men trenerne skal bruke laget som en motivasjonsfaktor for enda mer trening og utvikling.

Årstrinnslagene skal alltid prioriteres foran ekstratilbudet ved kolliderende kamper.

Klubben ønsker å understreke at dette kun er ment som et ekstra kamptilbud og åpner ikke for arrangementer som egne treninger for «ivrig gruppene eller andre ekskluderende tiltak i regi av årgangen. Unntaket er cupdeltagelse som oppfyller kravene for å delta med Ivrig lag. Se differensiering på mengde for alternative løsninger dersom enkelte spillere i en årgang søker ytterligere utfordringer.

Nybegynnerlag

Når årgangen starter med vanlig seriespill med nivåinndeling åpner klubben opp for å melde på nybegynnerlag. Dette er lag som meldes på det laveste tilgjengelige nivået og er en arena for de spillerne som foreløpig ikke har kommet like langt i utviklingen som resten av gruppen. F.eks spillere som er nye, har spilt eller deltatt lite på treninger eller henger etter av andre årsaker.

Det at disse spillerne får spille sammen på et noe lavere nivå vil gi de verktøyene de trenger for å utvikle seg videre (for utfyllende sportslig begrunnelse se differensiering). Alle spillere som har sin primære kamparena på et nybegynnerlag skal få prøve seg på de vanlige serielagene igjennom sesongen. Videre anbefaler klubben å forsterke disse lagene med 1-2 ivrige spillere for å sikre at laget er mest mulig jevnbyrdig med motstanderlagene de møter.