Treningsavgiften 2020

Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til Korsvoll Fotball Yngres avdeling (KFY) og utgjør ca. 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra deltageravgiftene fra Korsvollakademiet og offentlige tilskudd. Vi har pr. i dag ingen større inntektsgivende dugnader for å dekke klubbens felles driftsutgifter. (Vi har imidlertid dugnader som turneringen Korsvoll Fotballfestival, men her går inntektene i all hovedsak til lagskassene).

Treningsavgift og Koronavirus

Brev til våre medlemmer finner du her: Informasjon om treningsavgifter under Korona.pdf

Vi håper at vi i Korsvoll kan stå sammen og tenke langsiktig på vegne av klubben i denne tiden, for selv om klubben har en OK økonomi, så er vi på vei inn i det som normalt er en høyaktivitetsperiode for fotballen. Inntekter vi henter i denne perioden er kritiske for at klubbens økonomi skal gå rundt og klubben risikerer et betydelig inntektsfall som følge av stansen i aktivitet.

Det er fra sentralt hold lansert støtteordninger til idretten, og selv om vi ikke vet hvordan dette vil fordeles i detalj, må vi allerede nå planlegge for at disse ikke vil kunne dekke alle våre tap - særlig hvis perioden uten drift varer lenge. Dette er noe som igjen vil måtte lede til flere innsparingstiltak. Vi har grunnet den uoversiktlige situasjonen sett oss nødt til å gjennomføre permitteringer av samtlige trenere og 50 % permittering av Sportslig leder.  Selv om vi allerede nå har igangsatt disse permitteringene, er dette noe vi håper kan reverseres raskest mulig for flest mulig av dem – da det er flere av våre trenere som har jobben i Korsvoll som hovederverv, der reduksjonen i inntekt en permisjon medfører vil ha konsekvenser.

Vi håper derfor flest mulig av våre medlemmer har mulighet til å opprettholde sin støtte i størst mulig grad og  betale deltageravgift som vanlig når dette nå sendes ut,  selv om driften inntil videre er stoppet.


De pengene vi nå samler inn vil ha to hovedformål:

- Å unngå at våre dyktige trenere blir skadelidende har en verdi i seg selv, og å unngå langvarige permisjoner vil også gjøre det langt lettere for oss å starte opp igjen på ønsket nivå når vi en gang er tilbake i drift. 

- Å sørge for at vi kan ivareta de av våre spillere hvor koronatiltak svekker familieøkonomien. Klubben har som målsetning at ingen barn eller ungdom skal utestenges fra idretten som følge av økonomiske forutsetninger og dette blir enda viktigere i perioden vi nå er inne i.  

Hva dekker treningsavgiften?


Treningsavgiften benyttes til KFYs felles driftstgifter, som består av lønn til vår fast ansatte sportslige leder, lønn til trenere og instruktører, baneleie, utstyr, seriepåmelding, vedlikehold av baner og fellesareal, forsikringer av våre spillere, kursing av trenere (frivillig og lønnede) og andre viktige roller, utdanning av klubbdommere, IKT løsninger og mye mer. 

Hva dekkes ikke av treningsavgiften?

Treningsavgiften dekker imidlertid ikke lagenes utgifter til drakter, cuper, reiser, sosiale arrangementer, etc.. Disse utgiftene dekker lagene selv fra sine "Lagskasser" som det er opp til lagene selv å skaffe inntekter til (egenandeler, dugnader, sponsorer, etc.).

Satser på treningsavgift inneværende sesong

På KFYs årsmøte ble det besluttet å holde treningsavgiften på omtrent samme nivå som 2019. Årets treningsavgifter blir dermed som det fremgår i tabellen under.

Treningsavgiftene fordeles ift. alder, aktivitets-/utgiftsnivå, sesonglengde, etc.

GrupperAvgift
Oppstartstrening 5-6 år600,-
Barnefotballkontigent 7 år800,-
Barnefotballkontigent - 8-10 år1 400,-
Barnefotballkontigent - 11-12 år1 600,-
Ungdomsfotballkontigent - vanlig4 000,-
Ungdomsfotballkontigent - 3 treninger i uken5 500,-
Ekstra fakturering som kommer i tillegg til treningsavgift/kontigent:
Ekstra fakturering - fast hospitering i tillegg til lagsaktivitet 1 000,-
Ekstra fakturering - meget høyt aktivitetsnivå (G2005-1)3 000,-

Beløpene er å anse som a-konto beløp ift. budsjettet for 2020. Dersom utgiftene skulle bli vesentlig større en budsjettert, kan det bli nødvendig å fakturere en tilleggsavgift.

Fakturering

Avgiften faktureres, og fakturaen sendes pr. e-post til spillernes registrerte e-postadresser. Avsender vil være medlemsservice@korsvollil.no og emnet "Betalingsinfomasjon fra Korsvoll IL - Fotball". Vær så snill å vær oppmerksom på e-post av denne typen.


Oslo 25.mars  

KFY Styret