Overordnet strategi og sportslig rammeplan

Formålet med overordnet strategi og sportslig rammeplan for Korsvoll Håndball er å sikre spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø, som gir alle utøvere utviklingsmuligheter ut fra de forutsetninger de har. Rammeplanen skal også gi trenere, oppmenn, foreldrekontakter og foresatte innsikt i Korsvoll Håndballs retningslinjer.


Hovedvekten ligger på det sportslige plan, men gir også tips for utvikling av det sosiale miljøet, siden dette har så stor betydning for trivsel og utviklingstempo, både for enkeltspillere og for laget som helhet.


Overordnet strategi og sportslig rammeplan skal være et verktøy for å:


  • Skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling
  • Gjøre tilbudet mer helhetlig, uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet rundt det enkelte lag (trener, oppmann og foresatte)
  • Gjøre det attraktivt å være trener i Korsvoll Håndball ved å tilby et godt fellesskap og mulighet for faglig utvikling gjennom trenerkurs, samlinger og samarbeid
  • Etablere treningsplan for hvert lag for hver sesong, som inkluderer ferdighetsmål (teknisk ferdighet, spillferdighet), sosiale mål (samhørighet og sosial tilhørighet) og resultatmål (serie, cup)
  • Sikre at spillere, trenere, dommere og støtteapparat samhandler på en måte som gir gjensidig tillit og motivasjon som gjenspeiles i klubben som helhet.

Overordnet strategi: Overordnet strategi Korsvoll IL Håndball 2022-2025.pdf

Retningslinjer (normtall): Normtall_Korsvoll IL Håndball.pdf

Hele Sportslig plan: Sportslig rammeplan Korsvoll IL Håndball.docx