Treningsavgiften 2018

Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til Korsvoll Fotball Yngres avdeling (KFY) og utgjør ca. 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra deltageravgiftene fra Korsvollakademiet og offentlige tilskudd. Vi har pr. i dag ingen større inntektsgivende dugnader for å dekke klubbens felles driftsutgifter. (Vi har imidlertid dugnader som turneringen Korsvoll Fotballfestival, men her går inntektene i all hovedsak til lagskassene).


Treningsavgiften benyttes til KFYs felles driftstgifter, som består av lønn til vår fast ansatte sportslige leder, lønn til trenere og instruktører, baneleie, utstyr, seriepåmelding etc.. Treningsavgiften dekker imidlertid ikke lagenes utgifter til drakter, cuper, reiser, sosiale arrangementer, etc.. Disse utgiftene dekker lagene selv fra sine "Lagskasser" som det er opp til lagene selv å skaffe inntekter til (egenandeler, dugnader, sponsorer, etc.).

På KFYs årsmøte 15. februar i år ble det besluttet å holde treningsavgiften på omtrent samme nivå som 2016 forutsatt at KFYs budsjett ble godkjent. På Korsvoll ILs årsmøte 21. mars ble budsjettet for 2017 godkjent. Årets treningsavgifter blir dermed som det fremgår i tabellen under.

Treningsavgiftene fordeles ift. alder, aktivitets-/utgiftsnivå, sesonglengde, etc.

Grupper Avgift Kommentar
G13-19 (1999-2005) 3250 Ungdomsfotball, inntil 3 treninger/uke
J13-15 (2003-2005)
J17 (2001-2002)
2750
2250
Ungdomsfotball, inntil 2 treninger/uke

G/J8-12 (2006-2010) 1250 Barnefotball 8-12 år
G/J7 (2011) 800 Barnefotball 7 år
G/J5-6 (2012-2013) 450 Barnefotball 5-6 år
Vinteravgift 2018/19 Egen vintertreningsavgift fra 15.11. 2018-30.03.2019

Beløpene er å anse som a-konto beløp ift. budsjettet for 2017. Dersom utgiftene skulle bli vesentlig større en budsjettert, kan det bli nødvendig å fakturere en tilleggsavgift.

Fakturering

Avgiften faktureres, og fakturaen sendes pr. e-post til spillernes registrerte e-postadresser. Avsender vil være medlemsservice@korsvollil.no og emnet "Betalingsinfomasjon fra Korsvoll IL - Fotball". Fakturaen vil også være tilgjengelig i Min idrett. Vær så snill å vær oppmerksom på e-post av denne typen. Erfaring etter tre år med e-postfaktura er at vi fremdeles bruker alt for mye tid og ressurser på purring.


Oslo 1. april

KFY Styret

Levert av IdrettenOnline