Treningsavgiften 2016

Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til fotballgruppa og utgjør ca. 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra deltageravgiftene fra Korsvollakademiet og offentlige tilskudd. Vi har pr. i dag ingen større inntektsgivende dugnader for å dekke klubbens felles driftsutgifter. (Vi har imidlertid dugnader som turneringen Korsvoll Fotballfestival, men her går inntektene i all hovedsak til lagskassene).


Treningsavgiften benyttes til fotballgruppas felles driftstgifter, som består av lønn til vår faste ansatte Sportslig leder, lønn til trenere og instruktører, baneleie, utstyr, seriepåmelding etc.. Treningsavgiften dekker imidlertid ikke lagenes utgifter til drakter, cuper, reiser, sosiale arrangementer, etc.. Disse utgiftene dekker lagene selv fra sine "Lagskasser" som det er opp til lagene selv å skaffe inntekter til (egenandeler, dugnader, sponsorer, etc.).

Pga. økte offentlige overføringer og avviklingen av den faste Administrativ leder stillingen, ser vi at vi gledeligvis kan sette treningsavgiften noe ned ift. i fjor.

Treningsavgiftene fordeles ift. alder, aktivitets-/utgiftsnivå, sesonglengde, etc. og er for 2016 satt til:


Grupper Avgift Kommentar
G19, G16(00), G15(01), G13(03) 3000 11-fotball
J15(01), J14(02), J13(03) 2500 11-fotball
G/J8-12 (2004-2008) 1200 5- og 7-fotball
G/J6-7 (2009-2010) 800 3- (og 5-fotball)
G/J19 7-lag 1500 7-fotball
Vinteravgift G/J13-19 1500 Vintertrening 15.11. 2015 - 30.3.2016
Beløpene er å anse som a-konto beløp ift. budsjettet for 2016. Dersom utgiftene skulle bli vesentlig større en budsjettert, kan det bli nødvendig å fakturere en tilleggsavgift.

Fakturering

Avgiften faktureres og fakturaen sendes pr. e-post til spillernes registrerte e-postadresser. Avsender vil være medlemsservice@korsvollil.no og emnet "Betalingsinfomasjon fra Korsvoll IL - Fotball". Fakturaen vil også være tilgjengelig i Min idrett. Vær så snill å vær oppmerksom på e-post av denne typen. Erfaring etter tre år med e-postfaktura er at vi fremdeles bruker alt for mye tid og ressurser på purring.


Oslo 20. april 2016

KFY Styret

Levert av IdrettenOnline